Ostatnia aktualizacja 08 września 2021 r.

 

POROZUMIENIE CO DO WARUNKÓW

Niniejsze Warunki użytkowania stanowią prawnie wiążącą umowę zawartą pomiędzy użytkownikiem, osobiście lub w imieniu podmiotu ("użytkownik") a growthbeast.io ("Firma," "my," "nas," lub "nasz"), dotyczące dostępu i korzystania przez użytkownika z https://growthbeast.io strona internetowa, jak również wszelkie inne formy medialne, kanały medialne, mobilne strony internetowe lub aplikacje mobilne związane, powiązane lub w inny sposób połączone z nimi (łącznie "Strona"). Jesteśmy zarejestrowani w Szkocji i mamy siedzibę pod adresem 54 Cook Street, Glasgow G5 8JQ. Użytkownik potwierdza, że uzyskując dostęp do Witryny, przeczytał, zrozumiał i zgodził się przestrzegać wszystkich niniejszych Warunków użytkowania. JEŻELI NIE ZGADZASZ SIĘ Z WSZYSTKIMI WARUNKAMI UŻYTKOWANIA, TO OBOWIĄZUJE CIĘ WYRAŹNY ZAKAZ KORZYSTANIA ZE STRONY I MUSISZ NATYCHMIAST ZAPRZESTAĆ KORZYSTANIA Z NIEJ.

Uzupełniające warunki i dokumenty, które mogą być od czasu do czasu umieszczane na Stronie, zostają niniejszym wyraźnie włączone do niniejszego dokumentu przez odniesienie. Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do wprowadzania zmian lub modyfikacji niniejszych Warunków użytkowania od czasu do czasu. Będziemy informować o wszelkich zmianach poprzez aktualizację daty "Ostatnia aktualizacja" w niniejszych Warunkach użytkowania, a użytkownik zrzeka się prawa do otrzymania szczegółowego powiadomienia o każdej takiej zmianie. Prosimy o sprawdzenie odpowiednich Warunków za każdym razem, gdy korzystają Państwo z naszej Strony, aby zrozumieć, które Warunki mają zastosowanie. Użytkownik podlega zmianom w zmienionych Warunkach użytkowania i uznaje się, że zapoznał się z nimi i zaakceptował je poprzez dalsze korzystanie z Witryny po opublikowaniu zmienionych Warunków użytkowania.

Informacje zawarte w Witrynie nie są przeznaczone do rozpowszechniania lub wykorzystywania przez jakąkolwiek osobę lub podmiot w jakiejkolwiek jurysdykcji lub kraju, w którym takie rozpowszechnianie lub wykorzystywanie byłoby sprzeczne z prawem lub przepisami, lub które podlegałoby jakimkolwiek wymogom rejestracyjnym w takiej jurysdykcji lub kraju. W związku z tym osoby, które decydują się na dostęp do Witryny z innych miejsc, czynią to z własnej inicjatywy i ponoszą wyłączną odpowiedzialność za przestrzeganie lokalnych przepisów, jeśli i w zakresie, w jakim przepisy te mają zastosowanie.

Witryna nie jest dostosowana do przepisów branżowych (Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA), Federal Information Security Management Act (FISMA) itp.), więc jeśli interakcje z Państwem podlegałyby takim przepisom, nie mogą Państwo z niej korzystać. Nie wolno korzystać z Witryny w sposób, który naruszałby ustawę Gramm-Leach-Bliley Act (GLBA).

Strona jest przeznaczona dla użytkowników, którzy ukończyli 18 lat. Osoby poniżej 18 roku życia nie mogą korzystać z Witryny ani się w niej rejestrować.

 

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

O ile nie wskazano inaczej, Strona jest naszą własnością, a cały kod źródłowy, bazy danych, funkcjonalność, oprogramowanie, projekty stron internetowych, audio, wideo, tekst, zdjęcia i grafika na Stronie (łącznie "Zawartość") oraz znaki towarowe, znaki usługowe i logo w nich zawarte ("Znaki") są własnością lub są kontrolowane przez nas lub są nam licencjonowane i są chronione prawami autorskimi i prawami dotyczącymi znaków towarowych oraz różnymi innymi prawami własności intelektualnej i prawami dotyczącymi nieuczciwej konkurencji w Stanach Zjednoczonych, międzynarodowymi prawami autorskimi i konwencjami międzynarodowymi. Treść i Znaki są udostępniane na Stronie "TAK JAK JEST", wyłącznie do informacji i użytku osobistego. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszych Warunkach użytkowania, żadna część Strony, żadne Treści ani Znaki nie mogą być kopiowane, reprodukowane, łączone, ponownie publikowane, przesyłane, publikowane, wyświetlane publicznie, kodowane, tłumaczone, przekazywane, dystrybuowane, sprzedawane, licencjonowane ani w inny sposób wykorzystywane do jakichkolwiek celów komercyjnych bez naszej wyraźnej, uprzedniej pisemnej zgody.

Pod warunkiem, że jesteś uprawniony do korzystania ze Strony, udzielamy Ci ograniczonej licencji na dostęp i korzystanie ze Strony oraz na pobieranie lub drukowanie kopii dowolnej części Treści, do której uzyskałeś prawidłowy dostęp, wyłącznie na Twój osobisty, niekomercyjny użytek. Zastrzegamy sobie wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane Użytkownikowi w odniesieniu do Strony, Treści i Znaków.

 

REPREZENTACJE UŻYTKOWNIKÓW

Korzystając ze Strony, użytkownik oświadcza i gwarantuje, że: (1) posiadasz zdolność prawną i zgadzasz się na przestrzeganie niniejszego Regulaminu; (2) nie jesteś osobą niepełnoletnią w jurysdykcji, w której mieszkasz; (3) nie będziesz uzyskiwał dostępu do Strony za pomocą środków zautomatyzowanych lub nie-ludzkich, zarówno poprzez boty, skrypty, jak i w inny sposób; (4) nie będziesz wykorzystywał Strony do żadnych nielegalnych lub nieautoryzowanych celów; oraz (5) Twoje korzystanie ze Strony nie będzie naruszało żadnych obowiązujących przepisów prawa lub regulacji.

Jeśli podasz jakiekolwiek informacje, które są nieprawdziwe, niedokładne, nieaktualne lub niekompletne, mamy prawo zawiesić lub zlikwidować Twoje konto i odmówić wszelkiego bieżącego lub przyszłego korzystania z Witryny (lub jej części).

 

DZIAŁANIA ZABRONIONE

Użytkownik nie może uzyskać dostępu ani korzystać z Witryny w celach innych niż te, dla których udostępniamy Witrynę. Witryna nie może być wykorzystywana w związku z jakimikolwiek przedsięwzięciami komercyjnymi, z wyjątkiem tych, które są wyraźnie popierane lub zatwierdzane przez nas.

Jako użytkownik Witryny, zgadzasz się nie:

 1. Systematycznego pobierania danych lub innych treści z Witryny w celu stworzenia lub skompilowania, bezpośrednio lub pośrednio, zbioru, kompilacji, bazy danych lub katalogu bez pisemnej zgody z naszej strony.
 2. Oszukiwanie, wyłudzanie lub wprowadzanie w błąd nas i innych użytkowników, zwłaszcza w przypadku prób zdobycia poufnych informacji o koncie, takich jak hasła użytkowników.
 3. Obejść, wyłączyć lub w inny sposób zakłócić funkcje związane z bezpieczeństwem Strony, w tym funkcje, które zapobiegają lub ograniczają wykorzystanie lub kopiowanie jakichkolwiek treści lub egzekwują ograniczenia dotyczące korzystania z witryny i/lub treści w niej zawartych.
 4. Zdyskredytować, zepsuć lub w inny sposób zaszkodzić, w naszej opinii, nam i/lub Stronie.
 5. Wykorzystywania jakichkolwiek informacji uzyskanych z Witryny w celu nękania, nadużywania lub krzywdzenia innych osób.
 6. Niewłaściwego korzystania z naszych usług wsparcia lub składania fałszywych zgłoszeń dotyczących nadużyć lub niewłaściwego postępowania.
 7. Korzystać z Witryny w sposób niezgodny z obowiązującym prawem lub przepisami.
 8. Angażować się w nieautoryzowane obramowanie lub linkowanie do Witryny.
 9. Wgrywanie lub przesyłanie (lub próby wgrywania lub przesyłania) wirusów, koni trojańskich lub innych materiałów, w tym nadmierne używanie dużych liter i spamowanie (ciągłe umieszczanie powtarzającego się tekstu), które zakłócają niezakłócone korzystanie z Witryny przez jakąkolwiek stronę lub modyfikują, osłabiają, zakłócają, zmieniają lub zakłócają korzystanie, funkcje, działanie lub utrzymanie Witryny.
 10. Zaangażować się w jakiekolwiek zautomatyzowane użycie systemu, takie jak użycie skryptów do wysyłania komentarzy lub wiadomości, lub użycie jakichkolwiek narzędzi do eksploracji danych, robotów lub podobnych narzędzi do zbierania i ekstrakcji danych.
 11. Usuwać informacji o prawach autorskich lub innych prawach własności z jakichkolwiek treści.
 12. Próby podszywania się pod innego użytkownika lub osobę albo używania nazwy użytkownika innego użytkownika.
 13. Przekazywanie lub przesyłanie (lub próby przekazywania lub przesyłania) jakichkolwiek materiałów, które działają jako pasywny lub aktywny mechanizm zbierania lub przesyłania informacji, w tym bez ograniczeń, czystych formatów wymiany grafiki ("gifs"), pikseli 1×1, błędów internetowych, plików cookie lub innych podobnych urządzeń (czasami określanych jako "spyware" lub "pasywne mechanizmy zbierania" lub "pcms").
 14. Zakłócania, przerywania lub tworzenia nadmiernego obciążenia dla Strony, sieci lub usług połączonych ze Stroną.
 15. Nękać, denerwować, zastraszać lub grozić żadnemu z naszych pracowników lub agentów zaangażowanych w dostarczanie użytkownikowi jakiejkolwiek części Strony.
 16. Próby obejścia wszelkich środków stosowanych przez Stronę, mających na celu uniemożliwienie lub ograniczenie dostępu do Strony lub jakiejkolwiek jej części.
 17. Kopiowanie lub adaptowanie oprogramowania Strony, w tym między innymi Flash, PHP, HTML, JavaScript lub innego kodu.
 18. Z wyjątkiem przypadków dozwolonych przez obowiązujące prawo, rozszyfrowywanie, dekompilacja, dezasemblacja lub inżynieria wsteczna jakiegokolwiek oprogramowania składającego się lub w jakikolwiek sposób stanowiącego część Witryny.
 19. Z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to wynikiem użycia standardowej wyszukiwarki lub przeglądarki internetowej, nie należy używać, uruchamiać, rozwijać ani rozpowszechniać żadnych zautomatyzowanych systemów, w tym między innymi pająków, robotów, narzędzi do oszukiwania, skrobaków lub czytników offline, które uzyskują dostęp do Witryny, ani używać lub uruchamiać żadnych nieautoryzowanych skryptów lub innego oprogramowania.
 20. Korzystać z usług pośrednika lub agenta ds. zakupów w celu dokonywania zakupów na Stronie.
 21. Nieuprawnionego korzystania z Witryny, w tym zbierania nazw użytkowników i/lub adresów e-mail użytkowników drogą elektroniczną lub inną w celu wysyłania niechcianych wiadomości e-mail lub tworzenia kont użytkowników w sposób zautomatyzowany lub pod fałszywym pretekstem.
 22. Używania Strony w ramach jakichkolwiek działań mających na celu konkurowanie z nami lub w inny sposób wykorzystywania Strony i/lub Treści do jakichkolwiek przedsięwzięć generujących dochód lub przedsięwzięć komercyjnych.
 23. Wykorzystanie Witryny do reklamowania lub oferowania sprzedaży towarów i usług.
 24. Sprzedać lub w inny sposób przekazać swój profil.

 

WKŁADY GENEROWANE PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW

Witryna nie oferuje użytkownikom możliwości przesyłania lub umieszczania treści. Możemy zapewnić użytkownikowi możliwość tworzenia, przesyłania, umieszczania, wyświetlania, transmitowania, wykonywania, publikowania, rozpowszechniania lub transmitowania treści i materiałów do nas lub na Stronie, w tym między innymi tekstu, tekstów, filmów, audio, zdjęć, grafik, komentarzy, sugestii, informacji osobistych lub innych materiałów (zwanych zbiorczo "Wkładem"). Wkłady mogą być widoczne dla innych użytkowników Strony i stron internetowych osób trzecich. W związku z tym, wszelkie Materiały przekazywane przez Ciebie mogą być traktowane zgodnie z Polityką Prywatności Strony. Kiedy tworzysz lub udostępniasz jakiekolwiek Wkłady, tym samym oświadczasz i gwarantujesz, że:

 1. Tworzenie, dystrybucja, transmisja, publiczne wyświetlanie lub wykonywanie oraz dostęp, pobieranie lub kopiowanie Twoich Wkładów nie narusza i nie będzie naruszać praw własności, w tym, ale nie tylko, praw autorskich, patentów, znaków towarowych, tajemnic handlowych lub praw moralnych jakiejkolwiek strony trzeciej.
 2. Jesteś twórcą i właścicielem lub posiadasz niezbędne licencje, prawa, zgody, zwolnienia i pozwolenia na wykorzystanie oraz upoważnienie nas, Strony i innych użytkowników Strony do wykorzystania Twoich Wkładów w sposób przewidziany przez Stronę i niniejsze Warunki Użytkowania.
 3. Masz pisemną zgodę, zwolnienie i/lub pozwolenie każdej możliwej do zidentyfikowania osoby w Twoich materiałach na użycie nazwiska lub podobizny każdej takiej możliwej do zidentyfikowania osoby w celu umożliwienia włączenia i wykorzystania Twoich materiałów w jakikolwiek sposób przewidziany przez Stronę i niniejsze Warunki Użytkowania.
 4. Twoje Wkłady nie są fałszywe, niedokładne lub wprowadzające w błąd.
 5. Wkład użytkownika nie jest niezamówioną lub nieautoryzowaną reklamą, materiałami promocyjnymi, piramidami, łańcuszkami, spamem, masowymi wysyłkami lub innymi formami nagabywania.
 6. Twoje wypowiedzi nie są obsceniczne, lubieżne, rozpustne, brudne, brutalne, napastliwe, oszczercze ani w żaden inny sposób niestosowne (według naszej oceny).
 7. Twoje wypowiedzi nie ośmieszają, nie wyszydzają, nie lekceważą, nie zastraszają ani nie wykorzystują nikogo.
 8. Twoje wypowiedzi nie są wykorzystywane do nękania lub grożenia (w prawnym znaczeniu tych terminów) innym osobom oraz do promowania przemocy wobec konkretnej osoby lub klasy osób.
 9. Wkład użytkownika nie narusza żadnych obowiązujących przepisów prawa, regulacji ani zasad.
 10. Wkład użytkownika nie narusza prywatności ani praw do wizerunku żadnej strony trzeciej.
 11. Wkład użytkownika nie narusza żadnych obowiązujących przepisów dotyczących pornografii dziecięcej ani innych przepisów mających na celu ochronę zdrowia lub dobra osób nieletnich.
 12. Twoje wypowiedzi nie zawierają żadnych obraźliwych komentarzy, które są związane z rasą, pochodzeniem narodowym, płcią, preferencjami seksualnymi lub niepełnosprawnością fizyczną.
 13. Wkład użytkownika nie narusza w inny sposób, ani nie zawiera linków do materiałów naruszających jakiekolwiek postanowienia niniejszych Warunków Użytkowania, ani żadne obowiązujące prawo lub przepisy.

Korzystanie z Witryny z naruszeniem powyższych zasad stanowi naruszenie niniejszego Regulaminu i może skutkować m.in. rozwiązaniem lub zawieszeniem prawa do korzystania z Witryny.

 

LICENCJA NA SKŁADKĘ

Użytkownik i Strona zgadzają się, że możemy uzyskać dostęp, przechowywać, przetwarzać i wykorzystywać wszelkie informacje i dane osobowe dostarczone przez użytkownika zgodnie z warunkami Polityki prywatności i jego wyborami (w tym ustawieniami).

Przesyłając sugestie lub inne opinie dotyczące Strony, użytkownik zgadza się, że możemy wykorzystać i udostępnić takie opinie w dowolnym celu bez wynagrodzenia dla użytkownika.

Nie posiadamy żadnych praw własności do Twoich Materiałów. Zachowujesz pełną własność wszystkich swoich Materiałów oraz wszelkich praw własności intelektualnej lub innych praw własności związanych z Twoimi Materiałami. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek oświadczenia lub reprezentacje zawarte w Twoim wkładzie w jakimkolwiek miejscu na Stronie. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje Wkłady na Stronę i wyraźnie zgadzasz się uwolnić nas od wszelkiej odpowiedzialności i powstrzymać się od wszelkich działań prawnych przeciwko nam w związku z Twoimi Wkładami.

 

SUBMISJE

Użytkownik potwierdza i zgadza się, że wszelkie pytania, komentarze, sugestie, pomysły, opinie i inne informacje dotyczące Strony ("Materiały") przekazane nam przez użytkownika nie są poufne i stają się naszą wyłączną własnością. Będziemy posiadać wyłączne prawa, w tym wszelkie prawa własności intelektualnej, i będziemy uprawnieni do nieograniczonego wykorzystania i rozpowszechniania tych Materiałów w dowolnym, zgodnym z prawem celu, komercyjnym lub innym, bez uznania lub wynagrodzenia dla użytkownika. Użytkownik niniejszym zrzeka się wszelkich praw moralnych do wszelkich takich Materiałów i niniejszym gwarantuje, że wszelkie takie Materiały są oryginalne lub że ma prawo do ich przesłania. Wyrażasz zgodę na brak możliwości dochodzenia od nas roszczeń z tytułu domniemanego lub faktycznego naruszenia lub przywłaszczenia jakichkolwiek praw własności do Twoich Materiałów.

 

STRONY INTERNETOWE I TREŚCI OSÓB TRZECICH

Witryna może zawierać (lub użytkownik może otrzymać za jej pośrednictwem) linki do innych witryn internetowych ("Witryny osób trzecich"), jak również artykuły, zdjęcia, teksty, grafiki, obrazy, projekty, muzykę, dźwięk, wideo, informacje, aplikacje, oprogramowanie i inne treści lub elementy należące do lub pochodzące od osób trzecich ("Treści osób trzecich"). Takie strony internetowe osób trzecich i treści osób trzecich nie są przez nas badane, monitorowane ani sprawdzane pod kątem dokładności, stosowności lub kompletności, a my nie ponosimy odpowiedzialności za strony internetowe osób trzecich, do których dostęp uzyskuje się za pośrednictwem Witryny, ani za treści osób trzecich zamieszczone na Witrynie, dostępne za jej pośrednictwem lub zainstalowane na niej, w tym za treść, dokładność, obraźliwość, opinie, wiarygodność, praktyki ochrony prywatności lub inne zasady zawarte na stronach internetowych osób trzecich lub w treściach osób trzecich. Włączenie, linkowanie do, lub zezwolenie na użycie lub instalację jakiejkolwiek strony internetowej osób trzecich lub jakiejkolwiek treści osób trzecich nie oznacza zatwierdzenia lub poparcia ich przez nas. Jeśli zdecydujesz się opuścić Stronę i uzyskać dostęp do stron internetowych osób trzecich lub użyć lub zainstalować jakąkolwiek treść osób trzecich, robisz to na własne ryzyko i powinieneś być świadomy, że te Warunki użytkowania już nie rządzą. Powinieneś zapoznać się z odpowiednimi warunkami i politykami, w tym z praktykami dotyczącymi prywatności i gromadzenia danych, każdej strony internetowej, do której przechodzisz z Witryny lub związanej z wszelkimi aplikacjami, których używasz lub instalujesz z Witryny. Wszelkie zakupy dokonywane za pośrednictwem stron internetowych osób trzecich będą dokonywane za pośrednictwem innych stron internetowych i od innych firm, a my nie ponosimy żadnej odpowiedzialności w związku z takimi zakupami, które są dokonywane wyłącznie pomiędzy użytkownikiem a odpowiednią osobą trzecią. Użytkownik zgadza się i przyjmuje do wiadomości, że nie popieramy produktów lub usług oferowanych na stronach internetowych osób trzecich i będzie nas chronić przed wszelkimi szkodami spowodowanymi przez zakup takich produktów lub usług. Ponadto, użytkownik nie będzie ponosił odpowiedzialności za jakiekolwiek straty poniesione przez niego lub szkody wyrządzone mu w związku z lub wynikające w jakikolwiek sposób z treści stron trzecich lub kontaktu z nimi.

 

ZARZĄDZANIE STRONĄ

Zastrzegamy sobie prawo, ale nie obowiązek, do: (1) monitorowania Strony pod kątem naruszeń niniejszego Regulaminu; (2) podjęcia odpowiednich działań prawnych wobec każdego, kto według naszego uznania narusza prawo lub niniejszy Regulamin, w tym m.in. do zgłoszenia takiego użytkownika organom ścigania; (3) według naszego uznania i bez ograniczeń, odmowy, ograniczenia dostępu, ograniczenia dostępności lub wyłączenia (w zakresie technologicznie możliwym) jakiegokolwiek Twojego Wkładu lub jego części; (4) według własnego uznania i bez ograniczeń, powiadomienia lub odpowiedzialności, do usunięcia z Witryny lub w inny sposób wyłączenia wszystkich plików i treści, które mają nadmierny rozmiar lub są w jakikolwiek sposób uciążliwe dla naszych systemów; oraz (5) w inny sposób zarządzać Witryną w sposób zaprojektowany w celu ochrony naszych praw i własności oraz ułatwienia prawidłowego funkcjonowania Witryny.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Dbamy o prywatność i bezpieczeństwo danych. Prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką Prywatności: https://growthbeast.io/privacy-policy/. Korzystając z Witryny, zgadzasz się na przestrzeganie naszej Polityki Prywatności, która jest włączona do niniejszych Warunków Użytkowania. Informujemy, że Strona jest umieszczona w Niemczech. Jeśli użytkownik wchodzi na stronę z innego regionu świata, w którym obowiązują przepisy lub inne wymogi dotyczące gromadzenia, wykorzystywania lub ujawniania danych osobowych, które różnią się od przepisów obowiązujących w Niemczech, to poprzez dalsze korzystanie ze strony przekazuje swoje dane do Niemiec i wyraża zgodę na przekazanie i przetwarzanie swoich danych w Niemczech.

 

TERMIN I ROZWIĄZANIE

Niniejsze Warunki użytkowania pozostają w pełnej mocy podczas korzystania z Witryny. BEZ OGRANICZANIA JAKICHKOLWIEK INNYCH POSTANOWIEŃ NINIEJSZYCH WARUNKÓW UŻYTKOWANIA, ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ODMOWY DOSTĘPU I KORZYSTANIA ZE STRONY (W TYM BLOKOWANIA OKREŚLONYCH ADRESÓW IP) DOWOLNEJ OSOBIE, WEDŁUG WŁASNEGO UZNANIA, Z JAKIEGOKOLWIEK POWODU LUB BEZ POWODU, W TYM MIĘDZY INNYMI Z POWODU NARUSZENIA JAKICHKOLWIEK OŚWIADCZEŃ, GWARANCJI LUB PRZYMIERZY ZAWARTYCH W NINIEJSZYCH WARUNKACH UŻYTKOWANIA LUB OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA. MOŻEMY ZAKOŃCZYĆ KORZYSTANIE LUB UCZESTNICTWO W WITRYNIE LUB USUNĄĆ WSZELKIE TREŚCI LUB INFORMACJE, KTÓRE ZAMIEŚCIŁEŚ W DOWOLNYM MOMENCIE, BEZ OSTRZEŻENIA, WEDŁUG NASZEGO UZNANIA.

Jeśli z jakiegokolwiek powodu usuniemy lub zawiesimy Twoje konto, zabraniamy Ci rejestrowania się i tworzenia nowych kont pod Twoim nazwiskiem, fałszywym lub pożyczonym nazwiskiem, lub nazwiskiem jakiejkolwiek osoby trzeciej, nawet jeśli działasz w imieniu osoby trzeciej. Oprócz zamknięcia lub zawieszenia konta użytkownika, zastrzegamy sobie prawo do podjęcia odpowiednich działań prawnych, w tym bez ograniczeń do dochodzenia roszczeń cywilnych, karnych i nakazowych.

 

REFUNDACJE

GrowthBeast.io oferuje usługi nienamacalne i z tego powodu NIE honorujemy wniosków o zwrot pieniędzy.

Rekompensata nie będzie należna, jeśli jej wykonanie jest niemożliwe lub jeśli jest wynikiem przyczyny niezawinionej przez growthbeast.io (np. zakłócenie jest spowodowane przez osobę trzecią, taką jak dostawca serwera, awaria lub nowe blokady nałożone przez Instagram). W każdym razie nie można żądać zwrotu pieniędzy za niewielkie zakłócenie trwające 5 kolejnych dni. Zwrot kosztów zostanie obliczony proporcjonalnie do zapłaconej kwoty i dni nieobsługi.

Bot zapewnia wiele usług, w tym przykładowo: auto like, auto comment, auto follow, auto unfollow, możliwość wgrywania zdjęć/filmów bezpośrednio z komputera. Należy zaznaczyć, że nieprawidłowe działanie tylko jednej z tych funkcji, nawet jeśli przez więcej niż 5 kolejnych dni, nie daje prawa do zwrotu pieniędzy.

Ewentualna powolność działania bota, okoliczność, która może być spowodowana licznymi okolicznościami niezależnymi od growthbeast.io, nie daje prawa do zwrotu pieniędzy.

Usunięcie konta z powodu niewywiązania się przez Ciebie z umowy, naruszenia jej postanowień lub naruszenia prawa nie uprawnia Cię do zwrotu wpłaconej już kwoty.

Możesz również anulować swoje konto przed końcem okresu abonamentowego, bezpośrednio w dedykowanej sekcji lub poprzez zapytanie do growthbeast.io, ale nie daje Ci to prawa do uzyskania zwrotu pieniędzy poza okolicznościami wymienionymi powyżej.

 

MODYFIKACJE I PRZERWY

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany, modyfikacji lub usunięcia zawartości Strony w dowolnym czasie i z dowolnego powodu według własnego uznania bez powiadomienia. Nie mamy jednak obowiązku aktualizowania jakichkolwiek informacji na naszej Stronie. Zastrzegamy sobie również prawo do modyfikacji lub zaprzestania działania całości lub części Strony bez powiadomienia w dowolnym momencie. Nie ponosimy odpowiedzialności wobec użytkownika lub osób trzecich za jakiekolwiek modyfikacje, zmiany cen, zawieszenie lub przerwanie działania Strony.

Nie możemy zagwarantować, że Strona będzie dostępna przez cały czas. Możemy doświadczać problemów ze sprzętem, oprogramowaniem lub innych problemów, a także potrzebować przeprowadzić konserwację związaną z Witryną, co spowoduje przerwy, opóźnienia lub błędy. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany, poprawiania, aktualizacji, zawieszenia, przerwania lub innej modyfikacji Strony w dowolnym czasie i z dowolnego powodu bez powiadomienia użytkownika. Użytkownik zgadza się, że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody lub niedogodności spowodowane niemożnością dostępu lub korzystania z Witryny podczas jakichkolwiek przestojów lub przerw w działaniu Witryny. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie będzie interpretowane jako zobowiązujące nas do utrzymywania i wspierania Strony lub dostarczania jakichkolwiek poprawek, aktualizacji lub wydań w związku z nią.

 

PRAWO WŁAŚCIWE

Niniejsze warunki są regulowane i interpretowane zgodnie z prawem Wielkiej Brytanii, a zastosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów jest wyraźnie wykluczone. Jeśli Twoje miejsce zamieszkania znajduje się w UE i jesteś konsumentem, dodatkowo posiadasz ochronę zapewnianą przez obowiązujące przepisy prawa Twojego kraju zamieszkania. growthbeast.io i Ty zgadzasz się poddać niewyłącznej jurysdykcji sądów Szkocji, co oznacza, że możesz złożyć pozew w obronie swoich praw ochrony konsumenta w odniesieniu do niniejszych Warunków Użytkowania w Wielkiej Brytanii lub w kraju UE, w którym mieszkasz.

 

ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

Komisja Europejska udostępnia internetową platformę rozwiązywania sporów, do której można uzyskać dostęp tutaj: https://ec.europa.eu/consumers/odr. Jeśli chcielibyście Państwo zwrócić nam uwagę na ten temat, prosimy o kontakt.

 

KOREKTY

Na Stronie mogą znajdować się informacje zawierające błędy typograficzne, nieścisłości lub pominięcia, w tym opisy, ceny, dostępność i różne inne informacje. Zastrzegamy sobie prawo do poprawiania wszelkich błędów, nieścisłości lub pominięć oraz do zmiany lub aktualizacji informacji na Stronie w dowolnym momencie, bez wcześniejszego powiadomienia.

 

DISCLAIMER

STRONA JEST DOSTARCZANA NA ZASADZIE "TAK JAK JEST" I "TAK JAK JEST DOSTĘPNA". UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ, ŻE KORZYSTA ZE STRONY I NASZYCH USŁUG NA WŁASNE RYZYKO. W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO WYŁĄCZAMY WSZELKIE GWARANCJE, WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE, ZWIĄZANE ZE STRONĄ I JEJ UŻYTKOWANIEM, W TYM, BEZ OGRANICZEŃ, DOROZUMIANE GWARANCJE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZALNOŚCI. NIE SKŁADAMY ŻADNYCH GWARANCJI ANI OŚWIADCZEŃ DOTYCZĄCYCH DOKŁADNOŚCI LUB KOMPLETNOŚCI ZAWARTOŚCI STRONY LUB ZAWARTOŚCI JAKICHKOLWIEK STRON INTERNETOWYCH POWIĄZANYCH ZE STRONĄ I NIE PONOSIMY ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK (1) BŁĘDY, POMYŁKI LUB NIEŚCISŁOŚCI W TREŚCI I MATERIAŁACH, (2) OBRAŻENIA CIAŁA LUB SZKODY MAJĄTKOWE, O JAKIMKOLWIEK CHARAKTERZE, WYNIKAJĄCE Z DOSTĘPU DO STRONY I KORZYSTANIA Z NIEJ, (3) JAKIKOLWIEK NIEAUTORYZOWANY DOSTĘP LUB WYKORZYSTANIE NASZYCH BEZPIECZNYCH SERWERÓW I/LUB WSZELKICH DANYCH OSOBOWYCH I/LUB INFORMACJI FINANSOWYCH NA NICH PRZECHOWYWANYCH, (4) WSZELKIE PRZERWY LUB PRZERWY W TRANSMISJI DO LUB ZE STRONY, (5) WSZELKIE BŁĘDY, WIRUSY, KONIE TROJAŃSKIE LUB PODOBNE, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZEKAZYWANE DO LUB ZA POŚREDNICTWEM STRONY PRZEZ OSOBY TRZECIE, I/LUB (6) WSZELKIE BŁĘDY LUB POMINIĘCIA W JAKICHKOLWIEK TREŚCIACH I MATERIAŁACH LUB ZA WSZELKIE STRATY LUB SZKODY JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU PONIESIONE W WYNIKU KORZYSTANIA Z JAKICHKOLWIEK TREŚCI ZAMIESZCZONYCH, PRZEKAZANYCH LUB W INNY SPOSÓB UDOSTĘPNIONYCH ZA POŚREDNICTWEM STRONY. NIE GWARANTUJEMY, NIE POPIERAMY, NIE UDZIELAMY GWARANCJI ANI NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE PRODUKTY LUB USŁUGI REKLAMOWANE LUB OFEROWANE PRZEZ OSOBY TRZECIE ZA POŚREDNICTWEM STRONY, JAKIEJKOLWIEK STRONY INTERNETOWEJ, DO KTÓREJ PROWADZĄ HIPERŁĄCZA, ANI ŻADNEJ STRONY INTERNETOWEJ LUB APLIKACJI MOBILNEJ PRZEDSTAWIONEJ W JAKIMKOLWIEK BANERZE LUB INNEJ REKLAMIE, A TAKŻE NIE BĘDZIEMY STRONĄ ANI W ŻADEN SPOSÓB NIE BĘDZIEMY ODPOWIEDZIALNI ZA MONITOROWANIE JAKICHKOLWIEK TRANSAKCJI POMIĘDZY UŻYTKOWNIKIEM A JAKIMIKOLWIEK DOSTAWCAMI PRODUKTÓW LUB USŁUG POCHODZĄCYMI OD OSÓB TRZECICH. PODOBNIE JAK W PRZYPADKU ZAKUPU PRODUKTU LUB USŁUGI ZA POŚREDNICTWEM DOWOLNEGO MEDIUM LUB W DOWOLNYM ŚRODOWISKU, UŻYTKOWNIK POWINIEN KIEROWAĆ SIĘ WŁASNYM OSĄDEM I ZACHOWAĆ OSTROŻNOŚĆ W STOSOWNYCH PRZYPADKACH.

 

OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

W ŻADNYM WYPADKU MY ANI NASI DYREKTORZY, PRACOWNICY LUB AGENCI NIE BĘDĄ PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC UŻYTKOWNIKA LUB JAKIEJKOLWIEK STRONY TRZECIEJ ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, WYNIKOWE, PRZYKŁADOWE, PRZYPADKOWE, SPECJALNE LUB KARNE, W TYM UTRATĘ ZYSKU, UTRATĘ PRZYCHODÓW, UTRATĘ DANYCH LUB INNE SZKODY WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA ZE STRONY, NAWET JEŚLI ZOSTALIŚMY POINFORMOWANI O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. NIEZALEŻNIE OD WSZELKICH ODMIENNYCH POSTANOWIEŃ ZAWARTYCH W NINIEJSZYM DOKUMENCIE, NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ WOBEC UŻYTKOWNIKA Z JAKIEJKOLWIEK PRZYCZYNY I NIEZALEŻNIE OD FORMY DZIAŁANIA, BĘDZIE ZAWSZE OGRANICZONA DO MNIEJSZEJ Z KWOT ZAPŁACONYCH, JEŚLI W OGÓLE, PRZEZ UŻYTKOWNIKA NA NASZĄ RZECZ W OKRESIE TRZECH (3) MIESIĘCY PRZED ZAISTNIENIEM JAKIEJKOLWIEK PRZYCZYNY DZIAŁANIA LUB $100.00 USD. NIEKTÓRE PRAWA STANOWE USA I PRAWA MIĘDZYNARODOWE NIE ZEZWALAJĄ NA OGRANICZENIA GWARANCJI DOROZUMIANYCH LUB WYŁĄCZENIE LUB OGRANICZENIE NIEKTÓRYCH SZKÓD. JEŚLI TE PRAWA MAJĄ ZASTOSOWANIE DO UŻYTKOWNIKA, NIEKTÓRE LUB WSZYSTKIE POWYŻSZE WYŁĄCZENIA LUB OGRANICZENIA MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA DO UŻYTKOWNIKA, A UŻYTKOWNIK MOŻE MIEĆ DODATKOWE PRAWA.

 

ODSZKODOWANIE

Użytkownik zgadza się bronić, zabezpieczać i chronić nas, w tym nasze filie, podmioty stowarzyszone i wszystkich naszych urzędników, agentów, partnerów i pracowników, przed wszelkimi stratami, szkodami, odpowiedzialnością, roszczeniami lub żądaniami, w tym przed uzasadnionymi honorariami adwokackimi i wydatkami, zgłoszonymi przez osoby trzecie z powodu lub w wyniku: (1) korzystania ze Strony; (2) naruszenia niniejszego Regulaminu; (3) naruszenia Twoich oświadczeń i gwarancji określonych w niniejszym Regulaminie; (4) naruszenia przez Ciebie praw strony trzeciej, w tym m.in. praw własności intelektualnej; lub (5) jakiegokolwiek jawnego szkodliwego działania wobec innego użytkownika Strony, z którym połączyłeś się za pośrednictwem Strony. Niezależnie od powyższego, zastrzegamy sobie prawo, na koszt użytkownika, do podjęcia wyłącznej obrony i kontroli nad wszelkimi sprawami, za które użytkownik jest zobowiązany nas zabezpieczyć, a użytkownik zgadza się współpracować, na swój koszt, z naszą obroną takich roszczeń. Dołożymy wszelkich starań, aby powiadomić Państwa o wszelkich takich roszczeniach, działaniach lub postępowaniach, które podlegają niniejszemu zabezpieczeniu, po uzyskaniu wiedzy o nich.

 

DANE UŻYTKOWNIKA

Będziemy przechowywać pewne dane przekazywane przez Państwa na Stronę w celu zarządzania działaniem Strony, jak również dane związane z Państwa korzystaniem ze Strony. Mimo że regularnie wykonujemy rutynowe kopie zapasowe danych, użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszystkie dane, które przekazuje lub które odnoszą się do jakichkolwiek działań podjętych przez niego za pośrednictwem Strony. Użytkownik zgadza się, że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie takich danych, a użytkownik niniejszym zrzeka się wszelkich praw do działań przeciwko nam wynikających z takiej utraty lub uszkodzenia takich danych.

 

KOMUNIKACJA, TRANSAKCJE I PODPISY ELEKTRONICZNE

Odwiedzanie Strony, wysyłanie do nas wiadomości e-mail oraz wypełnianie formularzy online stanowi komunikację elektroniczną. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie komunikacji elektronicznej i zgadza się, że wszystkie umowy, powiadomienia, ujawnienia i inne komunikaty, które dostarczamy użytkownikowi drogą elektroniczną, za pośrednictwem poczty elektronicznej i Witryny, spełniają wszelkie wymogi prawne, aby taka komunikacja miała formę pisemną. UŻYTKOWNIK NINIEJSZYM WYRAŻA ZGODĘ NA WYKORZYSTANIE PODPISÓW ELEKTRONICZNYCH, UMÓW, ZAMÓWIEŃ I INNYCH ZAPISÓW ORAZ NA ELEKTRONICZNE DOSTARCZANIE POWIADOMIEŃ, ZASAD I ZAPISÓW TRANSAKCJI ZAINICJOWANYCH LUB ZAKOŃCZONYCH PRZEZ NAS LUB ZA POŚREDNICTWEM STRONY. Niniejszym zrzekasz się wszelkich praw lub wymagań wynikających z jakichkolwiek statutów, przepisów, zasad, rozporządzeń lub innych praw w jakiejkolwiek jurysdykcji, które wymagają oryginalnego podpisu lub dostarczenia lub zachowania nieelektronicznych zapisów, lub do płatności lub udzielania kredytów za pomocą środków innych niż elektroniczne.

 

UŻYTKOWNICY I MIESZKAŃCY KALIFORNII

Jeżeli jakakolwiek skarga złożona do nas nie zostanie rozwiązana w sposób zadowalający, mogą Państwo skontaktować się z Jednostką Pomocy w Składaniu Skarg Wydziału Usług Konsumenckich Departamentu Spraw Konsumenckich w Kalifornii na piśmie pod adresem 1625 North Market Blvd., Suite N 112, Sacramento, California 95834 lub telefonicznie pod numerem (800) 952-5210 lub (916) 445-1254.

 

RÓŻNE

Niniejsze Warunki użytkowania oraz wszelkie polityki lub zasady operacyjne zamieszczone przez nas na Stronie lub w odniesieniu do Strony stanowią całość umowy i porozumienia pomiędzy Tobą a nami. Brak wykonania lub egzekwowania przez nas jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszego Regulaminu nie oznacza zrzeczenia się tego prawa lub postanowienia. Niniejsze Warunki użytkowania działają w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo. Możemy w każdej chwili przenieść dowolne lub wszystkie nasze prawa i obowiązki na inne podmioty. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody, opóźnienia lub brak działania spowodowane przez jakiekolwiek przyczyny pozostające poza naszą kontrolą. Jeśli jakiekolwiek postanowienie lub część postanowienia niniejszych Warunków użytkowania zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, to postanowienie lub część postanowienia zostanie uznane za wyłączone z niniejszych Warunków użytkowania i nie będzie miało wpływu na ważność i wykonalność pozostałych postanowień. Między Tobą a nami nie powstaje żadna relacja typu joint venture, partnerstwa, zatrudnienia lub agencji w wyniku niniejszych Warunków Użytkowania lub korzystania z Witryny. Użytkownik zgadza się, że niniejsze Warunki użytkowania nie będą interpretowane przeciwko nam z tytułu ich sporządzenia. Niniejszym zrzekasz się wszelkich środków obrony, które możesz mieć w oparciu o elektroniczną formę niniejszych Warunków użytkowania oraz brak podpisania przez strony niniejszego dokumentu w celu wykonania niniejszych Warunków użytkowania.

 

KONTAKT 

W celu rozstrzygnięcia reklamacji dotyczącej Strony lub uzyskania dodatkowych informacji dotyczących korzystania ze Strony, prosimy o kontakt pod adresem: w**@gr*********.io